Cảnh sát giao thông làm việc trong tư thế… khó hiểu