Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cảnh báo khẩn cấp trước cơn bão số 10 - Doksuri