QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN:

Cần thay đổi thế nào để khách quan, công bằng?

Những giáo viên hợp đồng có mặt tại Trụ sở Bộ Nội vụ để mong được gửi kiến nghị “cầu cứu” Bộ trưởng Bộ Nội vụ sớm giải quyết chế độ. Ảnh: H.N
Những giáo viên hợp đồng có mặt tại Trụ sở Bộ Nội vụ để mong được gửi kiến nghị “cầu cứu” Bộ trưởng Bộ Nội vụ sớm giải quyết chế độ. Ảnh: H.N
Những giáo viên hợp đồng có mặt tại Trụ sở Bộ Nội vụ để mong được gửi kiến nghị “cầu cứu” Bộ trưởng Bộ Nội vụ sớm giải quyết chế độ. Ảnh: H.N
Lên top