Cần phải đưa Việt Nam sớm thoát khỏi ô nhiễm bom mìn