Cần ngăn chặn ngay tư tưởng cực đoan của Hội thánh Đức chúa trời

Ảnh: Báo Công an TP Hồ Chí Minh
Ảnh: Báo Công an TP Hồ Chí Minh