“Cấm trông giữ xe là phương thức hạn chế xe cá nhân”