Cải tạo chung cư cũ tại Hải Phòng: Có dấu hiệu cố ý làm trái