Cài đặt ứng dụng VssID cho lao động tự do

Cán bộ BHXH tỉnh Phú Thọ hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số. Nguồn: BHPT
Cán bộ BHXH tỉnh Phú Thọ hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số. Nguồn: BHPT
Cán bộ BHXH tỉnh Phú Thọ hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số. Nguồn: BHPT
Lên top