Ca nhiễm COVID-19 mới: Quảng Trị vận động người về từ Đà Nẵng tự cách ly

Lên top