Cá bè chết trên sông La Ngà lên gần 1.000 tấn

Cá bè trên sông La Ngà chết gần 1.000 tấn
Cá bè trên sông La Ngà chết gần 1.000 tấn
Cá bè trên sông La Ngà chết gần 1.000 tấn
Lên top