Bưu điện Việt Nam đạt Chứng chỉ quản lý chất lượng Vàng của UPU

Tổng giám đốc UPU Bishar A. Hussein trao Chứng chỉ quản lý chất lượng Vàng cho đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
Tổng giám đốc UPU Bishar A. Hussein trao Chứng chỉ quản lý chất lượng Vàng cho đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
Tổng giám đốc UPU Bishar A. Hussein trao Chứng chỉ quản lý chất lượng Vàng cho đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
Lên top