Bộ Y tế: Không bắt buộc công dân hiến máu mỗi năm một lần