DỰ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC:

Bỏ “viên chức trọn đời”, tạo cơ chế thu hút nhân tài

Theo dự thảo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (sửa đổi), công chức, viên chức sẽ không còn chế độ biên chế “trọn đời”. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Theo dự thảo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (sửa đổi), công chức, viên chức sẽ không còn chế độ biên chế “trọn đời”. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Theo dự thảo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (sửa đổi), công chức, viên chức sẽ không còn chế độ biên chế “trọn đời”. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top