Bộ TT&TT đã cắt giảm 51 thủ tục hành chính

Bộ TT&TT đã cắt giảm nhiều thủ tục hành chính.
Bộ TT&TT đã cắt giảm nhiều thủ tục hành chính.