Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân kể tên 7 loại văn bằng, chứng chỉ cần có khi bổ nhiệm

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân điểm tên 7 loại văn bằng, chứng chỉ yêu cầu phải có trong quy trình bổ nhiệm cán bộ.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân điểm tên 7 loại văn bằng, chứng chỉ yêu cầu phải có trong quy trình bổ nhiệm cán bộ.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân điểm tên 7 loại văn bằng, chứng chỉ yêu cầu phải có trong quy trình bổ nhiệm cán bộ.
Lên top