Bộ Thông tin và Truyền thông ra công điện khẩn phòng chống bão số 2