Bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng cho người không có quyết định tuyển dụng

Khi đang làm nhân viên hợp đồng, ông Xôm Vân được điều động vào UBND xã Hướng Việt và đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch xã. Ảnh: Hưng Thơ.
Khi đang làm nhân viên hợp đồng, ông Xôm Vân được điều động vào UBND xã Hướng Việt và đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch xã. Ảnh: Hưng Thơ.
Khi đang làm nhân viên hợp đồng, ông Xôm Vân được điều động vào UBND xã Hướng Việt và đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch xã. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top