Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu giám sát chặt các trạm thu phí BOT

Cơ quan chức năng giám sát thu phí tại các trạm thu phí BOT,
Cơ quan chức năng giám sát thu phí tại các trạm thu phí BOT,
Cơ quan chức năng giám sát thu phí tại các trạm thu phí BOT,
Lên top