Bình Dương phát triển được 85 dự án nhà ở xã hội dành cho người lao động