Bình Định: Tượng lạ xuất hiện dưới gầm cầu Nhơn Hội