Bình Định kiến nghị Chính phủ khẩn cấp cứu hộ 51 tàu hàng đang lâm nguy ở phao số 0