Bình Định: 13.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định còn khoảng trên 13.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô.
Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định còn khoảng trên 13.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô.
Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định còn khoảng trên 13.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô.
Lên top