Biết trước sẽ quay lại sử dụng cách gọi “trạm thu phí”?

Nhiều trạm BOT đường bộ vẫn giữ tên gọi "Trạm thu phí".
Nhiều trạm BOT đường bộ vẫn giữ tên gọi "Trạm thu phí".