Bị nghi bắt cóc trẻ em, hai đối tượng bị dân vây bắt