BHXH Việt Nam tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số

Người dân sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID-BHXH số để đi khám chữa bệnh. Nguồn: BHXH
Người dân sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID-BHXH số để đi khám chữa bệnh. Nguồn: BHXH
Người dân sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID-BHXH số để đi khám chữa bệnh. Nguồn: BHXH
Lên top