BHXH Việt Nam đứng đầu các cơ quan về ứng dụng công nghệ thông tin

BHXH Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin.
BHXH Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin.
BHXH Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin.
Lên top