Bệnh viện nghìn tỉ ở Tây Nguyên đi vào hoạt động: Vừa mừng… vừa lo

Việc di dời trang thiết bị của Bệnh viện Đa khoa Vùng sang trụ sở mới sẽ mất nhiều thời gian.
Việc di dời trang thiết bị của Bệnh viện Đa khoa Vùng sang trụ sở mới sẽ mất nhiều thời gian.
Việc di dời trang thiết bị của Bệnh viện Đa khoa Vùng sang trụ sở mới sẽ mất nhiều thời gian.
Lên top