Bên thềm năm Tuất ghé thăm các chiến sĩ cảnh khuyển