Bất thường vụ cây ngã do bão ở Đà Nẵng không biết đi về đâu?

Nhiều năm qua, hàng ngàn cây xanh ngã đổ trong mưa bão ở Đà Nẵng không biết đi về đâu.
Nhiều năm qua, hàng ngàn cây xanh ngã đổ trong mưa bão ở Đà Nẵng không biết đi về đâu.
Nhiều năm qua, hàng ngàn cây xanh ngã đổ trong mưa bão ở Đà Nẵng không biết đi về đâu.
Lên top