Bắt giữ nhiều phương tiện khai thác đất mặt trái phép để lấy cát

Các phương tiện khai thác đất mặt trái phép. Ảnh: Nghiêm Túc
Các phương tiện khai thác đất mặt trái phép. Ảnh: Nghiêm Túc
Các phương tiện khai thác đất mặt trái phép. Ảnh: Nghiêm Túc
Lên top