NGÀNH Y TẾ ĐẮK LẮK XÉT TUYỂN CÁN BỘ THIẾU TIÊU CHUẨN:

Bất công cho người học thật, bằng thật!

Một bệnh viện công ở Đắk Lắk. Ảnh: P.V
Một bệnh viện công ở Đắk Lắk. Ảnh: P.V
Một bệnh viện công ở Đắk Lắk. Ảnh: P.V
Lên top