Bão số 9 Usagi: Người dân phải đi ngủ nhờ và chủ tịch UBND các quận, huyện không được đi khỏi địa bàn

Lên top