Bão số 9 quần thảo, cây xanh ở Đà Nẵng gãy đổ hàng loạt

Lên top