Bão số 9: Lũ trên các sông từ Nghệ An - Quảng Nam đang lên, 80 hồ xả lũ

Thủy điện Đắk Mi xả lũ qua tràn. Ảnh: BCT
Thủy điện Đắk Mi xả lũ qua tràn. Ảnh: BCT
Thủy điện Đắk Mi xả lũ qua tràn. Ảnh: BCT
Lên top