Bão số 12 đổ bộ, Khánh Hòa và Phú Yên cây cối gãy đổ khắp nơi

Thiệt hại ban đầu tại Nha Trang, Khánh Hòa.
Thiệt hại ban đầu tại Nha Trang, Khánh Hòa.
Thiệt hại ban đầu tại Nha Trang, Khánh Hòa.
Lên top