Bao giờ bà Lê Thị Con được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng?

Ông Võ Sĩ Điền cầm trên tay tấm bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Võ Sản. 
Ảnh: Hưng Thơ
Ông Võ Sĩ Điền cầm trên tay tấm bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Võ Sản. Ảnh: Hưng Thơ
Ông Võ Sĩ Điền cầm trên tay tấm bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Võ Sản. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top