Ban Quản lý Văn Miếu nói gì về việc di tích “khoác màu áo mới”?