Bắc “nhịp cầu” thúc đẩy kinh tế và phát triển văn hóa