Bạc Liêu ra quân năm An toàn giao thông 2018

Diễu hành tuyên truyền năm An toàn giao thông.
Diễu hành tuyên truyền năm An toàn giao thông.