Bạc Liêu: Nghỉ việc 2 năm vẫn được thuyên chuyển làm viên chức

Quyết định chuyển viên chức cho ông Hồ Văn Chiêu
Quyết định chuyển viên chức cho ông Hồ Văn Chiêu