Bạc Liêu: Nghỉ việc 2 năm vẫn được thuyên chuyển làm viên chức

Quyết định chuyển viên chức cho ông Hồ Văn Chiêu
Quyết định chuyển viên chức cho ông Hồ Văn Chiêu
Quyết định chuyển viên chức cho ông Hồ Văn Chiêu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM