Bạc Liêu: Môt số lãnh đạo cơ quan, địa phương còn né tránh báo chí

Bạc Liêu là tỉnh duy nhất tại ĐBSCL mỗi tháng tổ chức Giao ban báo chí 2 lần
Bạc Liêu là tỉnh duy nhất tại ĐBSCL mỗi tháng tổ chức Giao ban báo chí 2 lần
Bạc Liêu là tỉnh duy nhất tại ĐBSCL mỗi tháng tổ chức Giao ban báo chí 2 lần