Ảnh hưởng của áp thấp Bắc bộ có khả năng mưa to trong ngày 14 và 15.8