Anh bánh bò 7 năm chăm giữ bóng chim câu cho thành phố

Anh Chương bên đàn bồ câu hoang của thành phố Cần Thơ.
Anh Chương bên đàn bồ câu hoang của thành phố Cần Thơ.
Anh Chương bên đàn bồ câu hoang của thành phố Cần Thơ.
Lên top