Ám ảnh mưu sinh với nghề treo mình trên giàn giáo cheo leo