99,83% khách hàng miền Trung - Tây Nguyên có điện trở lại sau bão số 5

Ảnh: Ngọc Thạch
Ảnh: Ngọc Thạch
Ảnh: Ngọc Thạch
Lên top