99% lao động hàng hải Hải Phòng đã tiêm vaccine phòng COVID-19

99% lao động hàng hải đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh GT
99% lao động hàng hải đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh GT
99% lao động hàng hải đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh GT
Lên top