Xây dựng Hải Phòng – Thành phố không khói thuốc lá (2011-2014):

80% khu vực thực hiện Dự án không còn việc hút thuốc tại nơi làm việc, nơi công cộng