7 khối dầu tràn, quan trắc nước sông để đánh giá tác động môi trường

Công ty đã tiến hành thu gom cơ bản lượng dầu tràn, tuy nhiên vẫn còn váng dầu trên sông Thải.
Công ty đã tiến hành thu gom cơ bản lượng dầu tràn, tuy nhiên vẫn còn váng dầu trên sông Thải.
Công ty đã tiến hành thu gom cơ bản lượng dầu tràn, tuy nhiên vẫn còn váng dầu trên sông Thải.
Lên top