Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

6 tháng, tai nạn nghiêm trọng còn nhiều, hơn 4.000 người chết