3 hãng bay phải dừng việc mở bán vé vượt quá slot

3 hãng bay phải dừng ngay việc mở bán vé vượt quá slot. Ảnh mình hoạ VNA
3 hãng bay phải dừng ngay việc mở bán vé vượt quá slot. Ảnh mình hoạ VNA
3 hãng bay phải dừng ngay việc mở bán vé vượt quá slot. Ảnh mình hoạ VNA
Lên top